İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Barış Mah. 1805/4 Sok. No:14 Gebze/KOCAELİ adresinde yer alan Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Atermit” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz? Hukuki Sebebi Nedir?

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kimlik Verileri

-Adı, Soyadı

-TC Kimlik No

-Cinsiyet

-Doğum Tarihi

- Üyelik sözleşmesinin oluşturulması

- Satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi

- Kampanya – indirim süreçlerinin yürütülmesi

- Fatura ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi

- İade süreçlerinin yürütülmesi

- Kargo süreçlerinin yürütülmesi

- Reklam ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen;

5/2-a Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5/2-e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

actifoamsports.com web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden müşteri / müşteri adayının veri girişiyle toplanmaktadır.

İletişim Verileri

-Adres

-E-Posta

-Telefon No.

- Üyelik sözleşmesinin oluşturulması

- Satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi

- Kampanya – indirim süreçlerinin yürütülmesi

- Fatura ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi

- İade süreçlerinin yürütülmesi

- Kargo süreçlerinin yürütülmesi

- Reklam ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen;

5/2-a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5/2-e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir

actifoamsports.com web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden müşteri / müşteri adayının veri girişiyle toplanmaktadır.

Eğitim Verileri

Eğitim Durumu

-Mal-Hizmet Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

actifoamsports.com web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden müşteri / müşteri adayının veri girişiyle toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği Verileri

IP Adresi

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

-Yetkili Kişi, Kurum   ve   Kuruluşlara   Bilgi Verilmesi

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

actifoamsports.com web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden müşteri / müşteri adayının veri girişiyle toplanmaktadır.

Finans Verileri

Banka Hesap No, IBAN

-Satış ve İade tahsilat Süreçlerinin Yürütülmesi,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

actifoamsports.com web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden müşteri / müşteri adayının veri girişiyle toplanmaktadır.

-Telefon üzerinden

-Kurumsal e-posta üzerinden

Mesleki Deneyim Verileri

Mesleği

-Mal-Hizmet Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

actifoamsports.com web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden müşteri / müşteri adayının veri girişiyle toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

-Çağrı merkezi telefon görüşme kayıtları,

-Whatsapp Anlık destek yazışmaları

-İş süreçlerinin yürütülmesi/ denetlenmesi

-Hukuki süreçlerin yürütülmesi

-Satış öncesi/Sonrası destek süreçlerin yürütülmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5’de belirtilen;

5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

-Kurumsal çağrı merkezi yazılımı tarafından otomatik kaydedilmektedir.

-Whatsapp uygulaması üzerinden kaydedilmektedir.

Ayrıca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda Çerezler (cookie) toplanmaktadır. Çerezler (cookie)  hakkında detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, şirket iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve istisnai hallerde özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket’imizin “Barış Mah. 1805/4 Sok. No:14 Gebze/KOCAELİ” adresine posta yoluyla veya www.actifoamsports.com linkindeki formu doldurup onaylamak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan : Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Firma Adresi : Barış Mah. 1805/4 Sok. No:14 Gebze/KOCAELİ
Vergi Bilgileri : Yüreğir 6930027408
Mersis No : 063002740800025
Telefon : +90 (850) 441 11 47
Fax : 0 (262) 641 79 70
E-Posta : [email protected]